Stichting Serve The City Tilburg


Sinds kort heeft Serve the City Tilburg de ANBI status verkregen. Hier vindt u de benodigde informatie.

RSIN NUMMER
822772917

IBAN REKENINGNUMMER 
NL18 RABO 0143 7266 68

POSTADRES VAN DE INSTELLING
Spoorlaan 444
5038 CH Tilburg

DOELSTELLING VAN DE ANBI
De stichting wil eenheid creëren in de samenleving door studenten de stad te laten dienen door middel van het organisren en faciliteren van vrijwilligersprojecten en hiermee de minderbedeelden in de samenleving te helpen.

HET BELEIDSPLAN
Beleidsplan 2015 - 2016
Beleidsplan 2016 - 2017

FUNCTIE EN NAMEN VAN DE BESTUURDERS (2017 - 2018)
Pleun Koenis (Voorzitter)
Saskia Ringoot (Secretaris)
Julia Cleton (Penningmeester)
Lulu Stoffer (Commissaris PR)

BELONINGSBELEID
Bestuurders van de Stichting ontvangen geen beloning (ook geen vacatiegeld voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen). Commisieleden van de Stichting ontvangen ook geen beloning. De Stichting heeft 0,25 fte personeel in dienst.

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN
Zie hiertoe onze jaarverslagen.

FINANCIËLE VERANTWOORDING
Zie voor de balans, de staat van baten en lasten en de toelichting: ons jaarverslag.

WERVING VERMOGEN
Voor het organiseren van de Serve the City Tilburg activiteiten zijn financiële middelen nodig. Serve the City Tilburg is volledig afhankelijk van giften van individuen, organisaties, fondsen en bedrijven. Met jouw bijdrage kun je de groei en het behoud van Serve the City Tilburg behouden. 

BEHEER VAN HET VERMOGEN VAN DE INSTELLING
De Stichting heeft een zeer beperkt vermogen. De Stichting wil een beperkt vermogen houden om financieel gezond te blijven. Conform de statuten houdt de Stichting niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling. Het deel van het vermogen dat niet direct uitgegeven wordt, wordt op een spaarrekening gezet.

DE BESTEDING VAN HET VERMOGEN VAN DE INSTELLING
De Stichting besteedt haar vermogen voor het overgrote deel direct aan de organisatie van projecten die direct invulling geven aan de doelstelling.

Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016