Stichting Serve The City Tilburg


Sinds kort heeft Serve the City Tilburg de ANBI status verkregen. Hier vindt u de benodigde informatie.

 

RSIN NUMMER

822772917
 

IBAN REKENINGNUMMER 

NL18 RABO 0143 7266 68
 

POSTADRES VAN DE INSTELLING

Postbus 3078
5003 DB Tilburg
 

DOELSTELLING VAN DE ANBI

De stichting wil eenheid creëren in de samenleving door studenten de stad te laten dienen door middel van het organisren en faciliteren van vrijwilligersprojecten en hiermee de minderbedeelden in de samenleving te helpen.
 

HET BELEIDSPLAN

Beleidsplan 2015 - 2016
Beleidsplan 2016 - 2017
Beleidsplan 2017 - 2018 
 

FUNCTIE EN NAMEN VAN DE BESTUURDERS (2018 - 2019)

Myrthe Frauenfelder (Voorzitter)
Jody Esveldt (Vicevoorzitter)
Anouschka Luijpen (Secretaris)
Teddy van Dijk (Penningmeester)
Rachel Jacobs (Commissaris PR)
 

BELONINGSBELEID

Bestuurders van de Stichting ontvangen geen beloning (ook geen vacatiegeld voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen). Commisieleden van de Stichting ontvangen ook geen beloning. De Stichting heeft geen personeel in dienst.
 

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN

Zie hiertoe onze jaarverslagen.
 

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Zie voor de balans, de staat van baten en lasten en de toelichting onze jaarverslagen.
 

WERVING VERMOGEN

Voor het organiseren van de Serve the City Tilburg activiteiten zijn financiële middelen nodig. Serve the City Tilburg is volledig afhankelijk van giften van individuen, organisaties, fondsen en bedrijven. Met jouw bijdrage kun je de groei en het behoud van Serve the City Tilburg mogelijk maken. 
 

BEHEER VAN HET VERMOGEN VAN DE INSTELLING

De Stichting heeft een zeer beperkt vermogen. De Stichting wil een beperkt vermogen houden om financieel gezond te blijven. Conform de statuten houdt de Stichting niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling. Het deel van het vermogen dat niet direct uitgegeven wordt, wordt op een spaarrekening gezet.
 

DE BESTEDING VAN HET VERMOGEN VAN DE INSTELLING

De Stichting besteedt haar vermogen voor het overgrote deel direct aan de organisatie van projecten die direct invulling geven aan de doelstelling.

Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016